KAMUOYU DUYURUSU

image62

 


Ülkemizin dört seçkin mason kuruluşu olan Kadın Mason Büyük Locası Derneği (Kadın Mason Büyük Locası- 1991), Büyük Mason Mahfili Derneği (Özgür Masonlar Büyük Locası-1966),  Kadın Mason Derneği (Türkiye Kadın Süprem Konseyi-2016) ve Mason Derneği (Türkiye Süprem Konseyi 1861), aşağıdaki ortak duyuru ile ilkesel duruşlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 


Ülkemizin birliğini ve bağımsızlığını, Anayasal Demokratik Sisteme bağlılığı ve bunun korunmasını, her türlü darbe girişimine şiddetle karşı durulmasının gereğini savunmakta ve bu bağlamda, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışmasına tüm güçleriyle karşı olduklarını kamuoyuna duyurmaktadır. 


Kuruluşlarımız; 


1.-Yalnız bizim değil, tüm insanların barış ve mutluluğuna yönelik çalışmalara katkı sağlayabilmek üzere kendisini aşamalı bir dizge içinde geliştirmeye çalışan üyelerinin bireysel yetkinleşmelerini amaçlamaktadır. 


2.-Evrensel ve kurumsal ilkelerimiz uyarınca tüm insanların hak, özgürlük ve onuruna saygılıdır, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve yasalarına kesinlikle bağlıdır ve yasal dernek yapılanması içinde düşünsel çalışmalar yapmaktadır. Yasa dışı hiçbir kurum, cemaat ve örgütle kesinlikle ilişki ve/veya benzerliği bulunmamakta, tüm faaliyetleri Dermekler Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Valiliklerce bilinmekte ve denetlenmektedir.  


3.- İlk üç dereceyi kapsayan Büyük Loca çalışmalarında “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkelerini benimsemektedir. 4-33 dereceleri kapsayan Süprem Konsey çalışmalarında ise, bu ilkelerin yanında, “Laik, İnsancıl, Bilimsel” bir bakışla daha mutlu ve daha adil bir dünya için bireysel ve toplumsal gelişime yönelik felsefe çalışmaları yapmaktadır. Üyelerinin yetkinlik arayışına cevap verebilmek için aklın özgürce gelişimine ve erdemlerle süslenmiş bilgelik arayışına önem vermektedir. 


4.- Ülkemizde 155 yılı aşkın bir süreden beri evrensel bir masonluk yöntemi uygulamaktadır.  Sahibi tüm insanlığın binlerce yıl içinde ürettiği kültürel birikimdir.  Yönetsel yapıları tamamen bağımsızdır, hiçbir ülke ya da gücün etkisi ya da dolaylı yönlendirmesi asla söz konusu değildir. Uluslararası diğer mason kuruluşlarıyla aynı düzey, bağımsızlık ve saygınlıktadır. Pek çok uluslararası mason toplantısında, ülkemizin saygınlığına katkı sağlayan çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yurt dışından alınan pek çok demokrasiye destek mesajına yanıt olarak, 17 Temmuz tarihinde, Türkiye Süprem Konseyi tarafından, Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan 13 Avrupa ülkesinin Süprem Konsey Başkanlarına, demokrasi ve insan haklarına kurumsal ve ulusal bağlılığımızı teyit eden ortak bir mesaj gönderilmiştir.  


5.- Kurumsal ya da ulusal ortamda yaptığı düşünsel çalışmalarda, din ve politika konularını gündeminin dışında tutmakta, bunları kişisel alanda kabul etmektedir. Tüm insanları ırk, renk, dil, din, felsefesel görüş, cinsiyet, kültür farklılıkları, inanç zenginlikleri açısından eşit saygınlıkta kabul etmekte, insan olmanın değerinin, farklılıkların uyumla var olmasıyla zenginleşerek güçlendiğini kabul etmektedir. 


6.- Erdemli ve iyi insan, bilgelik yolunda yetkinleşmeye çalışan mason, saygın ve sorumlu yurttaş kimliklerini bir arada taşıyan üyelerinin, çağdaş ve katılımcı demokrasiye bağlılıklarını gerekli saymakta, Anayasal Demokrasimizin, ülkemizin birliğinin ve ulusumuzun dirliğinin onurlu savunucuları olmalarını öngörmektedir. 


Bu durumda; 


1.- Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve Anayasal Demokratik sistemimize yapılmış ve yapılabilecek olan her türlü saldırıyı reddediyor, Atatürk ilke ve devrimlerine, oldukça sancılı da olsa demokrasi deneyimimizin getirdiği olgunluğa, ulusumuzu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine çıkarma ülküsüne ve bu yolda yapılacak çalışmalara bilinçle destek veriyoruz. 


2.- Yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda daha özgür ve mutlu yurttaş, daha uygar ve çağdaş ülke, daha güvenli ve müreffeh yaşam, daha sevecen ve barışçıl insanlık, daha uyumlu ve yaşanabilir dünya beklentisinin tüm bireylerin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun gerçeğe dönüşebilmesi için evrensel insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün her aşmada yol gösterici olmasını savunuyoruz. 


3.- Farklı dinsel, siyasal, toplumsal görüşlerin uyum içinde birlikte var olabileceği huzurlu ve güvenli bir Türkiye için tüm yurttaşlara görev düştüğüne inanıyoruz. Anayasal çerçeveye sadık ve saygılı olduğumuzu belirtiyor, yaşanmış olan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Çağdaş demokrasilerde destek, değişim ya da yönlendirmenin tek aracının, yurttaşların özgür iradesinin yansımasından kaynak bulan ortak akıl olması gerektiğini savunuyor; seviyeli, ölçülü, bilinçli ve insancıl katkılarla gelişen katılımcı demokrasinin erdemine inanıyoruz. 


Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 


İstanbul, 22 Temmuz 2016 


Mason Derneği    


Büyük Mason Mahfili Derneği 


Kadın Mason Büyük Locası 


Kadın Mason Derneği